အားလံုးမဂၤလာပါ အာဂႏၱဳတိ

ၿပဳပ်င္နိန္ဆဲကာလရာၿဖစ္ပါေရ။ အားေေရခါ ၿပန္လို႔အလွပပ်င္ပါဖို႔။
“အာယွနီဝန္း”ဘေလာ့ကနိန္လို႔ “ရခိုင္တိအတြက္ မမိန္႔ႏိုင္ေရနိန္႔ရက္တိ” လို႔နာမည္ေၿပာင္းပါဖို႔။

Sunday, September 6, 2009

စက္တိန္ဘာလ (၉)ရက္နိန္႔ ႏိုင္ငံတကာမွာ အာယွနီဝန္းဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမနိန္႔က်င္းပဖို႔အားယူနိန္

The Light of Asia (အာယွနီဝန္း)ၾကီး ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမ ပ်ံလြန္ေတာ္ေရ ႏွစ္ေပါင္း (၇၀) ေၿမာက္ အခမ္းကို ထိုင္းႏိုင္ငံ ဖူးကတ္ မွာ(၉) ရက္နိန္႔က်င္းပမည္ဟု သတင္းရဟိပါသည္။ အလားတူ မေလးယွားႏိုင္ငံမွာလည္း (၉)ရက္နိန္႔က်င္းပမည္ဟု သိရပါသည္။

မေလးယွားႏိုင္ငံမွာ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမ၏ ပ်ံလြန္ေတာ္မူေရႏွစ္ေပါင္း (၇၀) ေၿမာက္အခမ္းအနားသို႔ တိုင္းရင္းလူမ်ဳိးေပါင္းစံုကိုလည္း ဖိတ္ထားေၾကာင္းသိရပါသည္။ အထူးအနီနန္႔ မေလးယွားႏိုင္ငံမွာ က်င္းပဖို႔ပြဲမွာ ရခိုင္သမိုင္းပညာသွ်င္ ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ (USA) လည္း ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမနိန္႔အခမ္းအနားမွာ ေဟာေၿပာဖို႔ရန္အတြက္ တနဂၤႏြီနိန္႔က မေလးယွားႏိုင္ငံ သို႔ေရာက္နိန္ဗ်ာယ္ ၿဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။ ယင္းပြဲေတာ္ကို ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕တ႐ုတ္တမ္းမွာ က်င္းဖို႔လို႔သိရပါသည္။

ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမသည္ ရခိုင္တမ်ဳိးသားလံုးအတြက္သာမက ၿမန္မာႏိုင္ငံဟိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးတိအားလံုးအတြက္ ကိုယ့္အသက္ကို ပဓာနမထားဘဲ ၿမန္မာတႏိုင္ငံလံုး ၿဗိတိယွကၽြန္ဘဝကလြတ္ေၿမာက္ေအာင္ပထမဆံုးေသာ ႐ွိေဆာင္လမ္းၿပသူတဦးၿဖစ္ပါသည္။ ယေကလည္း ဆရာေတာ္ဦးဥတၱအခမ္းအနားက်င္းပခြင့္ကို န.အ.ဖ စစ္ဝါဒီတိက ၿမန္မာႏိုင္ငံၿပည္တြင္းမွာ က်င္းပခြင့္မၿပဳဘဲ ဆရာေတာ္၏ သမိုင္းတိကိုပါေပ်ာက္လားေအာင္လုပ္နီပါသည္။

ၿပည္ပရခိုင္တိက ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း စက္တိန္ဘာလ (၉)ရက္နိန္႔မွာ အာယွနီဝန္းၾကီး ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမနိန္႔ကို ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မေလးယွားႏိုင္ငံ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ ဘဂၤလားဒက္ေယွ႔ႏိုင္ငံ၊ ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံ စေရ ႏိုင္ငံတကာမွာအသီးသီးက်င္းပေလ့ဟိကတ္ပါသည္။

0 comments:

  © Blogger template 'Isfahan' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP