အားလံုးမဂၤလာပါ အာဂႏၱဳတိ

ၿပဳပ်င္နိန္ဆဲကာလရာၿဖစ္ပါေရ။ အားေေရခါ ၿပန္လို႔အလွပပ်င္ပါဖို႔။
“အာယွနီဝန္း”ဘေလာ့ကနိန္လို႔ “ရခိုင္တိအတြက္ မမိန္႔ႏိုင္ေရနိန္႔ရက္တိ” လို႔နာမည္ေၿပာင္းပါဖို႔။

Monday, September 7, 2009

အို .........အသ်ွင္

အာသွ် ၏ နီ၀န္း
၀့ံစားရဲသူ...........
မဟာ သတၱိ အသ်ွင္

အကြ်န္

တိုက္ပြဲျပန္လည္စရန္
ဓားတစ္ေခ်ာင္..........
ပီးသနားပါ.................။

နီ နန္႔ လ ၏
သူရဲေကာင္း.........
စြန္႔စား၊ ေမြ႔ေလ်ာ္သူ အသွ်င္

အကြ်န္

နားေထာင္တတ္ရန္
မဟာဂရုေတာ္ႏွင့္..........
ဆံုးမ ပီးပါ................။

အာဂ သတိၱသ်ွင္
ေမာ္မၾကည့္၀ံ့ လူကိုေတာင္.......
ႏွင္ထုတ္၀ံ့ေရ အသ်ွင္

အကြ်န္႔

ေၾကာက္မီြးတိကို
တပင္ေလ့ မက်န္ေအာင္........
ႈႏႈတ္ပီး ပါ................။

......................................
မွတ္ခ်က္။ ။ ဆရာေတာ္ဦဥတၱမ နိန္႔ အမွတ္တရ ရီြးဖြဲ႕သည္။


ေအးေမာင္(ရင္အံုေတာ္ဓာတ္)
၀၇၊၀၉၊၂၀၀၉

0 comments:

  © Blogger template 'Isfahan' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP