အားလံုးမဂၤလာပါ အာဂႏၱဳတိ

ၿပဳပ်င္နိန္ဆဲကာလရာၿဖစ္ပါေရ။ အားေေရခါ ၿပန္လို႔အလွပပ်င္ပါဖို႔။
“အာယွနီဝန္း”ဘေလာ့ကနိန္လို႔ “ရခိုင္တိအတြက္ မမိန္႔ႏိုင္ေရနိန္႔ရက္တိ” လို႔နာမည္ေၿပာင္းပါဖို႔။

Sunday, September 20, 2009

လြတ္လပ္ေရးမ်ဳိးေစ့ခ်ခသူ

ေအစာအုပ္ကို ရခိုင္ဘာသာသို႔ၿပန္ႏိုင္ေက ေကာင္းတန္ဖိုးဟိပါဖို႔

Saradaw-U-Ottama

0 comments:

  © Blogger template 'Isfahan' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP