အားလံုးမဂၤလာပါ အာဂႏၱဳတိ

ၿပဳပ်င္နိန္ဆဲကာလရာၿဖစ္ပါေရ။ အားေေရခါ ၿပန္လို႔အလွပပ်င္ပါဖို႔။
“အာယွနီဝန္း”ဘေလာ့ကနိန္လို႔ “ရခိုင္တိအတြက္ မမိန္႔ႏိုင္ေရနိန္႔ရက္တိ” လို႔နာမည္ေၿပာင္းပါဖို႔။

Sunday, September 6, 2009

အသွ်င္ဥတၱမသို႔

အ-ေ႐ွ့က နိန္ဝန္းထြက္ေရပိုင္
‘အာယွ’တစ္ခြင္ကို အလင္းေရာင္ပီးလို႔
‘အာယွ နိန္ဝန္း’ လို႔
တင္စားခံရေရသူ။

သွ်င္-ေတာ္ဗုဒၶၾကြေရာက္ခပနာ
ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ထားလို႔
ဗုဒၶကိုယ္ပြားေတာ္စံေပ်ာ္ကိန္းဝပ္ရာ
ၿပည္ရကၡာမွာ မြီးဖြားခေရသူ။

ဥ-တုဂီမႏၱမွာ ဖနပ္မပါထီးဗလာနန္႔
ေသာက္ရီနတၳိ၊ ခိုစရာမဟိၿဖစ္နိန္ေရ
ၿပည္သူတိအတြက္
အသက္ကိုစေတးပနာ
ခို၊ေသာက္၊နားရာ အရိပ္ဆာယာကို
ပီးေဆာင္ခေရသူ။

ဥတ္-(အုတ္)တခ်ပ္သဲတပြင့္ေလာက္
တိုင္းၿပည္အတြက္ခအက်ဳိးၿပဳေရလူတိထက္
အဆေပါင္းမ်ာစြာသာခေဂေလ့
မ်က္ကြယ္ၿပဳထားၿခင္းကို ခံနိန္ရေရသူ။

တ-စ္ေကာင္ကိုလည္းမေၾကာက္
ၿခသီၤးေဟာကေတပိုင္သံနန္႔
“အေဝ..ဂရက္ေဒါက္!
ငါ့ ႐ို႕ၿပည္က အဂုထြက္လားလီ” လို႔
ႏွင့္ထုတ္ဝ့ံခေရသူ။

မ-တရားအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို
ေခါင္းငံု႔မခံ ဇာတိမာန္နန္႔
ကိုလိုနီကၽြန္ဘဝက
လြတ္ေၿမာက္ရေအာင္
အသက္ကိုပီးလို႔
လြတ္လပ္ေရးမီးယွဴးတိုင္ကို
ထြန္းညွိခေရသူ။

သို႔-ေသာ္…..
အသွ်င္ထြန္းညွိပီးခေရ မီးကိုသံုးပနာ
အၿခားလူတိ တိုက္တာတိနန္႔
နိန္ႏိုင္ဂတ္ေကေလ့
အသွ်င္မီြးရာ ၿပည္ရကၡာမာ
စားစရာမဟိ နိန္စရာနတၳိ
အဂုအထိ..
ငရဲအတိပိုင္ဗ်ာယ္ “အသွ်င္”။

-------------
ေက်ာက္ၿဖဴ-လႊမ္းမိုးခိုင္
http://todayarakan.blogspot.com/

0 comments:

  © Blogger template 'Isfahan' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP